Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Záměr - cyklosezka - Babický
Záměr cyklostezka Ort,Ortová
Záměr cyklostezka Palečková
Záměr cyklostezka - Starobydžovská s.r.o.
Záměr cyklostezka ZEM a.s.
Rozpočtové opatření 9/2024
28
Návrh závěrečného účtu Obce Starý Bydžov za rok 2023
29 30 31 1 2
3 4 5 6
Schválený závěrečný účet 2023 - Pocidlinsko
Rozpočtové opatření č. 1 - Pocidlinsko
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
Oznámení o 4. řádném zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2024
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Správní poplatky > Občanský průkaz

Občanský průkaz

Vzor občanského průkazu - strana 1Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Vzor občanského průkazu - strana 2Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Tyto strojově čitelné občanské průkazy jsou vydávany od druhé poloviny roku 2000.

Kdo a za jakých podmínek žádá:

 • o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce (je požadována plná moc);
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku);
 • za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník
 • občan jenž mu byl průkaz odcizen, ztracen nebo zničen
 • občan, kterému pozbývá platnost stávajícího občanského průkazu
 • občan jenž oznamuje změnu údajů v občanském průkazu (např. změna místa trvalého pobytu, změna rodinného stavu - rozvod, sňatek, ovdovění a dále získání akademického titulu, omezení způsobilosti k právním úkonům, uložení trestu zákazu pobytu atd.)

Jak a kam se obráit:

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená.

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu (Městský úřad v Novém Bydžově).

Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

Co musíte předložit:

Na úřadě předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
 • jednu fotografii* , je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
 • doklady stanovené zákonem, viz níže,
 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů

      Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

 • dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:

 • rodný list nebo rodný a křestní list občana,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:

 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

Fotografie musí mít tyto vlastnosti:

rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie");
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Pokud se občan vzhledově nezměnil, může použít i starší fotografii. Ta ovšem musí splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších fotografií se používal dnes již nevyhovující 3/ 4 profil).

Formuláře

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se podává pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

Poplatky a termíny:

Správní poplatek

 • Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana - 100 Kč.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

Lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů.

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a mají v občanském průkazu vyznačenou dobu platnosti bez omezení.

 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2007,
 • občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 - skončí platnost nejpozději dne 31. prosince 2008.

Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).

Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

 • Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana - 100 Kč.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.