Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Záměr - cyklosezka - Babický
Záměr cyklostezka Ort,Ortová
Záměr cyklostezka Palečková
Záměr cyklostezka - Starobydžovská s.r.o.
Záměr cyklostezka ZEM a.s.
Rozpočtové opatření 9/2024
28
Návrh závěrečného účtu Obce Starý Bydžov za rok 2023
29 30 31 1 2
3 4 5 6
Schválený závěrečný účet 2023 - Pocidlinsko
Rozpočtové opatření č. 1 - Pocidlinsko
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Spolky a sdružení

Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Starý Bydžov

hasiči

 Hasičský sbor ve Starém Bydžově byl založen 2. září 1886. Zakládajících členů bylo 22, zatímním velitelem se zvolil pan Jindřich Doležal. Obec darovala sboru kůlnu, stříkačku, nářadí, hasičskou výstroj a dala obecní domek k používání.

hasiči

Za prvních 10 let své činnosti sbor zasahoval celkem u 23 požárů. Poprvé to bylo při nočním požáru ve Vinarech, ve Smidarské Lhotě a v Chudonicích. Sbor zasahoval dne 20. května 1888 při požáru domku pana Kubišty ve Starém Bydžově, 6. června v osmé usedlosti ve Sběři  Velké Skřeněři.

hasiči

První čtyřkolová stříkačka pocházela od známé pražské firmy „Smekal“ v roce 1886. Plátěné obleky dodal pan Klerius z Nového Bydžova, družstvo vycvičil pan Kocourek z Prahy. Další stříkačka byla zakoupena obcí v roce 1896 a první motorová stříkačka v roce 1936. Podle záznamů v jednatelské knize se již v této době sbor připravoval na své zásahy cvičením a praktickou přípravou.

hasiči

Za dobu činností hasičského sboru se v jeho řadách vystřídalo mnoho obyvatel obce. Od roku 1986 má sbor i družstvo žen. Několik roků družstvo jezdilo i na soutěže, kde se vždy dobře umístilo. Po dva roky na soutěže jezdilo i dětské družstvo. Družstvo mužů se zúčastňuje každoročně 1. kola soutěže požárních družstev a většinou se umístí mezi nejlepšími.

 Na jaře v roce 1990 se začalo s úpravou hasičské zbrojnice za vydatného finančního přispění městského úřadu z Nového Bydžova. Později, po osamostatnění obce, od obecního úřadu Starý Bydžov.

Hasičský sbor začátkem každého roku zajišťuje sběr starého železa. Ze získaných finančních prostředků pořádá sbor příjemná posezení s tancem a hudbou, občas opékání prasátek, pečení kuřat. Dále sbor pořádá oslavy příchodu Nového roku, připravuje hasičské plesy, pouťovou a posvícenskou zábavu.

hasiči

Český svaz chovatelů Starý Bydžov

 9. března roku 1966 se sešlo 16 nadšenců, které spojovala velká láska, kterou byl chov drobného zvířectva. Tato ustavující schůze se konala v hostinci u paní Horákové. Přítomni byli: Štěpánek Josef, Tomášek Václav, Drobný Bohuslav, Ort Jiří, Tomášek Jiří, Richtera Václav, Matyáš Josef, Sudek Václav, Ort Josef st., Ort Josef ml., Pacák Jaroslav, Vančura Zdeněk, Patka Josef, Drobný Ladislav ml., Plák Václav a Hazdra Zdeněk.

 Této ustavující schůze se zúčastnil za OV svazu přítel Pšenička Ladislav z Nového Bydžova. Seznámil přísedící se stanovami svazu chovatelů, s jejich právy a povinnostmi.

Začátky v chovatelské organizaci byly poměrně těžké, chyběl chovný materiál a zkušenosti. Tyto nedostatky byly však nahrazovány chovatelským nadšením všech členů obětovat tomuto koníčku volný čas. Na této schůzi byl zvolen výbor organizace: předsedou byl Jiří Ort, jednatelem Josef Štěpánek, pokladníkem Bohuslav Drobný. Předsedou chovatelů králíků byl Václav Richtera, drůbeže Josef Patka a holubů Jiří Tomášek.chovatelé

 V průběhu dalších let se v organizaci vystřídalo mnoho chovatelů a organizace se rozrostla na 34 členů. V roce 1969 byla uspořádána první propagační výstava na místním fotbalovém hřišti. Byla velmi dobře organizována a setkala se s velkým ohlasem u starobydžovských občanů.  V roce 1971 se konala okresní výstava a to v září o posvícení. Měla velký úspěch pěkným uspořádáním a rozsahem co do počtu vystavovaných zvířat. V roce 1978 bylo započato s výstavbou chovatelského areálu a prostoru nad hřištěm – Hájku. Bylo nutné přemístit mnoho kubíků zeminy a vytvořit rovnou plochu, která byla zatravněna a zčásti osázena okrasnými stromy a keři. V roce 1980 byl areál dokončen a uspořádána další výstava. V té době pracovalo v organizaci 42 členů. Rok 1982 byl rokem další výstavy, která se konala o pouti.

Chovatelé pořádali zájezdy na různé výstavy včetně národních v Brně. Pořádali plesy a taneční zábavy. V roce 1989 nastal velký úbytek členské základny a v roce 20002 je v organizaci 16 členů a 2 mládežníci.

Organizace pořádá každým rokem stolní hodnocení králíků. Zvířata našich chovatelů je možné shlédnout na okolních výstavách, včetně okresních. Někteří naši chovatelé jsou členy speciálních klubů a vystavují na speciálních výstavách národních a mezinárodních.

Zaměření chovu:

Z králíků jsou chovaná tato plemena -  velký světlý stříbřitý, Novozélandský bílý a červený, Kalifirnský, Český strakáč, Činčila velká a malá, Holandský černý, modrý a machagaskvový, Duryňský a Stříbrný žlutý.

Drůbežáři chovají tato plemena – Lenghorská bílá, Vlaška koroptví, Hemširka, Australka, Sasexka, ze zakrslých bílá žlutá.

 Chovatelé holubů chovají tato plemena – Polský rys modrý šupinatý, Český stavák černý sedlatý, Benešovský modrý, bílý, plavý, stříbrný a červený, King bílý a Kalifornský bílý.

Myslivecké sdružení "Zákoutí" Starý Bydžov

Myslivost není „koníčkem“, ale láskou ke zvěři, k přírodě, k neopakovatelným a kouzelným okamžikům. Myslivost je nejpodivnější a nejhlubší lidskou vášní, která ze samé lásky musí s klidným srdcem někdy zabíjet.

myslivci

Myslivecké sdružení Starý Bydžov, dále jen „MS“, vzniklo v šedesátých letech minulého století sloučením dvou Mysliveckých jednot a to starobydžovské a staroskřeněřské. Tím vznikla nová honitba o rozloze cca 1.100 ha rolí a 160 ha honitby lesní v nedalekém Borku.

U zrodu této nové myslivecké organizace byli tito členové MS: Oldřich Bucek,  Václav Fišera, Miroslav Karásek,  Václav Kohout,  Ladislav Kouba,  Cyril Kubišta,  Eduard Matys,  Josef Matys, Prokop Musil,  Zdeněk Pršala,  Ladislav Smutný,  Stanislav Smutný,  Jindřich Šindler,  Emil Vančura,  Oldřich Veselý,  Jaroslav Vršťala,  Josef Nezbeda,  Václav Pařízek,  Vratislav Smutný a Zdeněk Vančura. Bohužel většina členů MS, kteří byli u zrodu organizace, nejsou mezi námi. Předsedou MS byl zvolen pan Zdeněk Vančura a funkci mysliveckého hospodáře vykonával pan Ladislav Kouba.

V této době a ještě několik let poté to byla jiná myslivost. Bažantí zvěř se stávala zvěří polní a tomu také odpovídaly docílené několikastovkové výřady při podzimních myslivci honech. Během několika let však došlo k takovému zvratu, že členové MS byli nuceni přikročit k polodivokému odchovu bažantů, včetně líhnutí a po žních byla tato bažantí zvěř vypuštěna do revíru. Příčiny úbytku lovné zvěře pernaté i srstnaté byly všem známy. Příčinou bylo velkoplošné zemědělské hospodaření, kde chyběly pro orientaci pernaté zvěře travnaté meze, vysoká chemizace při používání různých herbicidů, pesticidů a hlavně v sedmdesátých letech aplikace deratizačního přípravku na hubení hlodavců (Endrinu), který měl vysoce negativní dopad hlavně na zvěř zaječí. V neposlední řadě měla na úbytek zvěře také vliv těžká mechanizace a zvýšený automobilní provoz na silnicích.

poslední leč

Hlavní produkci zvěřiny v MS tvoří zvěř zaječí, které se v honitbě dobře daří díky pravidelné péči a dodržování velkých nehoněných zaječích komor. Také je třeba se v krátkosti zmínit o zvěři spárkaté a to hlavně o zvěři srnčí, jejíž kmenové stavy se daří stabilizovat na odpovídající úrovni. Za dobu existence MS bylo také uloveno celkem 14 kusů zvěře černé.

K nejdůležitějším činnostem MS však patří péče o zdravotní stav zvěře s přihlédnutím k nebezpečí výskytu chorob přenosných na člověka, zejména vztekliny, brucelózy, tularemie atd. Sem patří především každoroční vakcinace lišek proti vzteklině, veterinární kontrola veškerých ulovených i uhynulých kusů, odčervování spárkaté zvěře a průběžné sledování jejího zdravotního stavu a kondice.

Nedílnou součástí myslivosti je rovněž lovecká kynologie, i v MS Starý Bydžov se chovu a výcviku loveckých psů vždy řada členů věnovala. Někteří z nich v tomto oboru dosáhli úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni.

V MS Starý Bydžov troubí nepřetržitě na každém honu od 19. října 1968 někdy i tři trubači – dříve Ladislav Smutný, Václav Šindelář, do dnešní doby Josef Draštík.

Přijímání nových členů, bývalých adeptů, kteří úspěšně složili zkoušky z myslivosti se provádí ceremoniálně a každý nový člen obdrží „Pasovací list“ s osobními údaji a podpisy, který je psaný ve staroslovanském jazyce. Na tyto uvedené akce a na podzimní hony se scházíme ve spolkové klubovně, kterou jsme získali již v roce 1983 a důkladně zrekonstruovali.

z honu

Myslivecké sdružení mezi jednotlivými členskými schůzemi, které jsou jeho vrcholným orgánem, řídí sedmičlenný výbor a tříčlenná kontrolní revizní komise. V současné době má MS 23 členů. Řady myslivců neodmyslitelně doplňují honci – Jaroslav Bradna, Josef Drobný, Jan Čížek, Ladislav Havelka, Jiří Ort, Pavel Slavík, Václav Vízek, Martin Žilka, bez kterých se neobejde žádný hon.

Ochranu revíru proti negativním jevům vůči přírodě nebo vůči zvěři, která je národním bohatstvím nás všech, zajišťují dva členové Myslivecké stráže. Za dobu svého působení MS vysázelo a stále udžuje několik remízků, které slouží nejen zvěři jako krytina, ale také k zahnízdění drobného zpěvného ptactva a v neposlední řadě k zpestření rázu krajiny.